Nadwarciański Park Krajobrazowy


Nadwarciański Park Krajobrazowy
Utworzony został 19 października 1995 r na obszarze czterech gmin:
Pyzdry, Zagórów, Lądek i Rzgów. Powierzchnia Parku wynosi 13 428 ha,
w tym użytki rolne 10 348 ha, lasy 1463 ha, wody 393 ha.
Park utworzony został w celu ochrony środowiska przyrodniczego,
swoistych cech krajobrazu, zachowania ze względów naukowych
i dydaktycznych miejsc lęgowych ptactwa wodnego, błotnego i lądowego
oraz ochrony ptaków przelotowych, a także zabezpieczenie wartości
historycznych tego regionu. Na terenie Parku naliczono ponad 150 gatunków
ptaków co stanowi 67 % krajowego bogactwa gatunkowego.
Rośliny to blisko 1070 gatunków roślin naczyniowych – wśród nich 57 gatunków prawnie chronionych, w tym 40 gatunków podlegających ochronie całkowitej.

Zachowanych jest tu również kilka wysokiej klasy zabytków
w Lądzie, Ciążeniu, Pyzdrach, Zagórowie i Rzgowie.
Na przełomie maja i czerwca na terenie Parku odbywa się impreza historyczna „Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą”